ODIUM

134 teksty – auto­rem jest ODIUM.

Kto się nie zat­rzy­muje, ten stoi w miejscu. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 16 czerwca 2019, 10:22

Nikt nie lu­bi pe­symistów, tych dusz zatęchłych, siejących wokół zły nas­trój i zwątpienie, tych szczod­rych piewców niepo­gody, którzy w za­razie myśle­nia i przez oczy przy­tom­ne niosą zalążek śmier­ci. Kto mar­szczy czoło, ten [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 czerwca 2019, 10:16

Głupiec, który prag­nie ko­muś zaim­po­nować, jest tak sa­mo śmie­szny, jak doj­rzała ko­bieta przyj­mująca pozę kokietki. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 czerwca 2019, 10:08

Na­leży za­biegać o to, by mieć ro­zum w ser­cu i ser­ce w rozumie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2019, 16:30

Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem roz­taczać zachwyt nad ra­mami, po­mijając ob­raz, składać hołd piedes­tałom, nie dos­trze­gając człowieka, spo­zierać na bez­duszne i mil­czące pun­ktac­je, które ni­kogo nie wy­noszą przy uczci­wym na rzecz spoj­rze­niu. Bra­kuje nam zmysłu kry­tycyz­mu. Ludzkie oko częściej paczy niż pat­rzy... bo pat­rzy, a nicze­go nie widzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 czerwca 2019, 23:35

Dob­re uczyn­ki są łat­wiej­sze od by­cia dob­rym człowiekiem. 

aforyzm dnia z 11 czerwca 2019 roku
zebrał 9 fiszek • 2 czerwca 2019, 23:28

Go­ni człowiek ogon swo­jej niedoli. 

aforyzm • 2 czerwca 2019, 23:25

Tyl­ko kłam­stw słucha­my do końca, praw­dzie prze­rywa­my w pół słowa. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 2 czerwca 2019, 23:23

Miłość to nie pa­kiet wyima­gino­wanych za­let, miłość to skok w niewiadomą, jaką jest dru­gi człowiek. Miłość jest afir­macją ta­jem­ni­cy, miłość nie wie, lecz wciąż się przygląda, nie kry­tycznym okiem, a zaciekawionym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2019, 14:48

Miłość nie mnoży się przez us­ta. Do miłości da­no nam ręce, reszta to tyl­ko wy­mioty liryczne. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2019, 22:50
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:44ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

wczoraj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

wczoraj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 17:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]