ODIUM

44 teksty – auto­rem jest ODIUM.

Pod­niesione kąci­ki ust wyz­naczają gra­nice rozumu. 

aforyzm • wczoraj, 18:28

Me­ga, ma­sak­ra, ewen­tual­ne sta­ra, poczci­wa k***a wys­tar­czy, by móc "ogarnąć" całe słow­nic­two współczes­ne­go jaskiniowca. 

myśl • wczoraj, 12:45

Mega wku*****a

Jes­tem "me­ga" po­dek­scy­towa­na, że tak łat­wo dziś o po­rozu­mienie. Wys­tar­czy mieć w za­nad­rzu kil­ka pod­sta­wowych słów: me­ga, ma­sak­ra, ewen­tual­nie sta­ra, poczci­wa k***a, by móc "ogarnąć" całe bo­gac­two świata. 

dziennik • wczoraj, 12:39

Zaw­sze wy­pa­da z rąk to, co usiłuje­my trzy­mać zbyt mocno.  

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 12:07

Nie ty­le lu­bi­my po­ma­gać, co udzielać in­nym jałmużny. 

aforyzm • przedwczoraj, 12:05

Wąskie ho­ry­zon­ty sycą ułudą pewności.  

aforyzm • przedwczoraj, 12:05

Bi­lans ujem­ny: dwa półgłówki to je­den ćwierćgłówek.  

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 12:04

Jeśli zep­chniesz diabła ze swe­go ra­mienia, to na pew­no spad­nie na twe­go bliźniego. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 marca 2019, 23:07

W świecie lu­natyków prze­budzo­ny sta­je się agresorem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 marca 2019, 10:40

Głup­cy schle­biają so­bie wza­jem, na­zywając się wariatami. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 marca 2019, 10:35
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:01ODIUM sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 22:59ODIUM sko­men­to­wał tek­st Bi­lans ujem­ny: dwa półgłówki [...]

wczoraj, 22:58Cropka sko­men­to­wał tek­st Podniesione kąci­ki ust wyz­naczają [...]

wczoraj, 22:57ODIUM sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

wczoraj, 22:53ODIUM sko­men­to­wał tek­st Podniesione kąci­ki ust wyz­naczają [...]

wczoraj, 20:55yestem sko­men­to­wał tek­st Podniesione kąci­ki ust wyz­naczają [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Bi­lans ujem­ny: dwa półgłówki [...]

wczoraj, 20:31yestem sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

wczoraj, 20:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Bi­lans ujem­ny: dwa półgłówki [...]

wczoraj, 20:28yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.