ODIUM, teksty z kwietnia 2019 roku

35 tekstów z kwiet­nia 2019 ro­ku – auto­rem jest ODIUM.

Im więcej wiesz, tym bar­dziej umierasz. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2019, 00:14

Człowiek całe życie szu­ka miłości, lecz kochający człowiek nig­dy te­go nie czy­ni, ma ją zaw­sze blisko. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2019, 00:10

Jest mil­cze­nie mar­twe i mil­cze­nie, które nie ga­si mo­wy; jest mo­wa, która za­bija ciszę, i ta­ka, która się ciszy nie boi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2019, 00:03

Gdy psychiat­ra spo­tyka w swym ga­bine­cie sza­leńca, po wyk­rzyk­nięciu "Ec­ce ho­mo!", wi­nien go z błogosławieństwem odesłać do domu. 

aforyzm • 19 kwietnia 2019, 00:00

Większość ludzi czy­ni z miłości bożka, zba­wiciela, które­mu wyz­naczają, zresztą całkiem nieświado­mie, za­danie uwol­nienia od emoc­jo­nal­nej pus­tki i egzys­ten­cjal­nej trwo­gi oraz niez­nośne­go ciężaru "ja". Ta­kie wid­mo miłości może się ut­rzy­mać tyl­ko w mrokach. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 kwietnia 2019, 23:56

Poz­wo­lić ludziom mówić to jak poz­wo­lić im od­dychać. Rzecz w tym, że nie chce­my współod­dychać, lecz za­biera­my in­nym powietrze. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 kwietnia 2019, 23:17

Wy­rozu­miałość zaczy­na się od spoj­rze­nia w lus­tro. Os­karżenia tracą na si­le, w miarę jak two­je wewnętrzne lus­tro się oczyszcza, sta­je się co­raz mniej mętne. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 kwietnia 2019, 23:15

W chwi­li zag­rożenia po­jawiają się zastępy słów, te "zbaw­cze" ar­mie... jak szkla­ne parawany. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 kwietnia 2019, 23:12

Gdy­byśmy pot­ra­fili słuchać, wie­dzieli­byśmy, co widzi­my. Jed­nak naz­byt często się zdarza, że "wie­dza" za­tyka nam uszy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 kwietnia 2019, 12:50

Suk­ces w świecie to w is­to­cie pod­daństwo, od­da­nie swe­go lo­su w ręce chi­merycznej władzy bez­ro­zum­nych mas. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 kwietnia 2019, 12:42
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:44ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

wczoraj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

wczoraj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 17:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]