ODIUM, teksty z marca 2019 roku

83 teksty z mar­ca 2019 ro­ku – auto­rem jest ODIUM.

Dra­maty są błogosławieństwem, po­nieważ po­zos­ta­wiają żywym, czuj­nym i obec­nym, na­tomiast bez­pie­czeństwo to kwin­te­sen­cja śmier­ci, śmierć par exellence. 

aforyzm • 31 marca 2019, 10:47

In­te­ligen­tni ludzie wiedzą, jak układać zda­nia w pięść. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 31 marca 2019, 10:45

Bar­dziej niż miłości pot­rze­buje­my iluz­ji miłości, wszys­cy bo­wiem sta­nowi­my niez­bi­ty dowód na to, że bez miłości można żyć. Praw­dzi­wy wróg życia kry­je się gdzie in­dziej, to nu­da i pus­tka-po­gorze­lis­ko namiętności. 

aforyzm • 31 marca 2019, 10:43

By miłością na­pełnić świat, trze­ba by ma­sowo od­pra­wić egorcyzmy. 

aforyzm • 30 marca 2019, 19:30

Kiedy wykąpiesz się w praw­dzie, ob­my­jesz z większości złudzeń, sta­niesz się dla ludzi cuchnący. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 30 marca 2019, 19:28

Kto idąc wie, że ku­leje, dob­rze idzie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 30 marca 2019, 19:25

Na ten sam kształt głupi wyższe­go spos­trzeże, co mrówka słonia. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 marca 2019, 09:28

Jeśli na imię ci człowiek, to na dru­gie zaw­sze szaleniec. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 marca 2019, 09:24

Jeśli mając lat czter­dzieści lub pięćdziesiąt na­dal wie­rzysz w miłość, to men­talnie nie wy­rosłeś z pieluch. 

aforyzm • 29 marca 2019, 09:22

Prze­sad­na grzeczność by­wa maską pogardy. 

aforyzm • 29 marca 2019, 09:15
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:44ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

wczoraj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

wczoraj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 17:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]