ODIUM, teksty z marca 2019 roku

83 teksty z mar­ca 2019 ro­ku – auto­rem jest ODIUM.

Dra­maty są błogosławieństwem, po­nieważ po­zos­ta­wiają żywym, czuj­nym i obec­nym, na­tomiast bez­pie­czeństwo to kwin­te­sen­cja śmier­ci, śmierć par exellence. 

aforyzm • 31 marca 2019, 08:47

In­te­ligen­tni ludzie wiedzą, jak układać zda­nia w pięść. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 31 marca 2019, 08:45

Bar­dziej niż miłości pot­rze­buje­my iluz­ji miłości, wszys­cy bo­wiem sta­nowi­my niez­bi­ty dowód na to, że bez miłości można żyć. Praw­dzi­wy wróg życia kry­je się gdzie in­dziej, to nu­da i pus­tka-po­gorze­lis­ko namiętności. 

aforyzm • 31 marca 2019, 08:43

By miłością na­pełnić świat, trze­ba by ma­sowo od­pra­wić egorcyzmy. 

aforyzm • 30 marca 2019, 18:30

Kiedy wykąpiesz się w praw­dzie, ob­my­jesz z większości złudzeń, sta­niesz się dla ludzi cuchnący. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 30 marca 2019, 18:28

Kto idąc wie, że ku­leje, dob­rze idzie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 30 marca 2019, 18:25

Na ten sam kształt głupi wyższe­go spos­trzeże, co mrówka słonia. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 marca 2019, 08:28

Jeśli na imię ci człowiek, to na dru­gie zaw­sze szaleniec. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 marca 2019, 08:24

Jeśli mając lat czter­dzieści lub pięćdziesiąt na­dal wie­rzysz w miłość, to men­talnie nie wy­rosłeś z pieluch. 

aforyzm • 29 marca 2019, 08:22

Prze­sad­na grzeczność by­wa maską pogardy. 

aforyzm • 29 marca 2019, 08:15
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 09:49yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 09:49yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 08:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 08:06ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 07:58ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]