ODIUM, aforyzmy

118 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest ODIUM.

Kto się nie zat­rzy­muje, ten stoi w miejscu. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 16 czerwca 2019, 10:22

Głupiec, który prag­nie ko­muś zaim­po­nować, jest tak sa­mo śmie­szny, jak doj­rzała ko­bieta przyj­mująca pozę kokietki. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 czerwca 2019, 10:08

Na­leży za­biegać o to, by mieć ro­zum w ser­cu i ser­ce w rozumie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2019, 16:30

Dob­re uczyn­ki są łat­wiej­sze od by­cia dob­rym człowiekiem. 

aforyzm dnia z 11 czerwca 2019 roku
zebrał 9 fiszek • 2 czerwca 2019, 23:28

Go­ni człowiek ogon swo­jej niedoli. 

aforyzm • 2 czerwca 2019, 23:25

Tyl­ko kłam­stw słucha­my do końca, praw­dzie prze­rywa­my w pół słowa. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 2 czerwca 2019, 23:23

Miłość nie mnoży się przez us­ta. Do miłości da­no nam ręce, reszta to tyl­ko wy­mioty liryczne. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2019, 22:50

Jeśli śmiejesz się z wa­riata i wy­tykasz go pal­ca­mi, to jest tak, jak­byś pat­rzył w lus­tro i nie roz­pozna­wał włas­nej twarzy. Ko­mu obłąka­nie jest ob­ce, te­mu ob­ce jest włas­ne jestestwo. 

aforyzm • 30 maja 2019, 22:48

Wiel­ce nieroz­ważnie jest roz­ma­wiać z in­nym, nie roz­ma­wiając pier­wej ze sobą. Przy­pomi­na to wy­dech bez wdechu. 

aforyzm • 30 maja 2019, 22:44

Nie usłyszysz ni­kogo, póki nie usłyszysz siebie. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 29 maja 2019, 10:17
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:44ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

wczoraj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

wczoraj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 17:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]