ODIUM, dzienniki

10 tekstów (dzien­ni­ki) – auto­rem jest ODIUM.

Niewidzialna

Słuchaj mnie, aż zej­dzie opuchliz­na niewypowiedzianego,
aż przes­tanę się dławić samotnością,
aż ot­worzą się uszy zat­ka­ne monologami
ple­ciony­mi od świ­tu do świtu.
Będąc tłem, umieram w męczarniach. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 26 marca 2019, 10:41

Ponurak

Słońce wnet wy­suszyłoby ziemię,
ja jes­tem ożyw­czym deszczem,
prze­nikam ją, sieję refleksję,
oglądam, jak kiełkują myśli.
Deszcz to po­goda dla bogaczy. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 25 marca 2019, 23:21

Antidotum

Zo­hydze­nie świata po­maga złagodzić cier­pienie niep­rzeżyte­go życia i wszys­tkiego, co zos­tało bez­powrot­nie utracone. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 24 marca 2019, 10:04

Mega wku*****a

Jes­tem "me­ga" po­dek­scy­towa­na, że tak łat­wo dziś o po­rozu­mienie. Wys­tar­czy mieć w za­nad­rzu kil­ka pod­sta­wowych słów: me­ga, ma­sak­ra, ewen­tual­nie sta­ra, poczci­wa k***a, by móc "ogarnąć" całe bo­gac­two świata. 

dziennik • 23 marca 2019, 13:39

Homo demens

Ety­kieta sza­leńca mi służy. Nie kryję się z nią ani z niej nie tłumaczę. Każdy z ga­tun­ku ho­mo sa­piens to zro­zumie, reszta nie jest god­na po­dawa­nia wyjaśnień. 

dziennik • 20 marca 2019, 12:43

Niemoc

Jakże zat­rważająco bo­les­ne to połącze­nie: ba­roko­we wnętrze, puchnące słowa i pióro nielot. 

dziennik • 20 marca 2019, 12:34

***

Po cichu jes­tem dum­na ze swe­go szaleństwa,
gdyż ujaw­nianie swe­go ukon­tento­wania byłoby wyrzu­caniem pe­reł przed wieprze. 

dziennik • 20 marca 2019, 12:11

Via dolorosa

Ra­miona sku­lone śmie­chem przechodniów.
Wzrok z lękiem wbi­ty w ziemię.
Jak niewiele trze­ba, by pod­ważyć cudze istnienie,
uni­ces­twić każdy od­rodzo­ny z tru­dem za­miar,
po­walić tru­pa, wbić os­tatni gwóźdź do trumny... 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 20 marca 2019, 10:02

Malowany trup

Mój naj­większy wyczyn to­warzys­ki: uda­wać żywe­go człowieka. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 18 marca 2019, 22:52

Po drugiej stronie śmierci

Ożywia mnie tru­pio ra­dos­na myśl,
że już bliżej jest niż dalej,
i wreszcie będę mogła um­rzeć śmiercią
dla wszys­tkich zrozumiałą. 

dziennik • 15 marca 2019, 14:48
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:44ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

wczoraj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

wczoraj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 17:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]