ODIUM, strona 3

134 teksty – auto­rem jest ODIUM.

Większość ludzi czy­ni z miłości bożka, zba­wiciela, które­mu wyz­naczają, zresztą całkiem nieświado­mie, za­danie uwol­nienia od emoc­jo­nal­nej pus­tki i egzys­ten­cjal­nej trwo­gi oraz niez­nośne­go ciężaru "ja". Ta­kie wid­mo miłości może się ut­rzy­mać tyl­ko w mrokach. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 kwietnia 2019, 23:56

Poz­wo­lić ludziom mówić to jak poz­wo­lić im od­dychać. Rzecz w tym, że nie chce­my współod­dychać, lecz za­biera­my in­nym powietrze. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 kwietnia 2019, 23:17

Wy­rozu­miałość zaczy­na się od spoj­rze­nia w lus­tro. Os­karżenia tracą na si­le, w miarę jak two­je wewnętrzne lus­tro się oczyszcza, sta­je się co­raz mniej mętne. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 kwietnia 2019, 23:15

W chwi­li zag­rożenia po­jawiają się zastępy słów, te "zbaw­cze" ar­mie... jak szkla­ne parawany. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 kwietnia 2019, 23:12

Gdy­byśmy pot­ra­fili słuchać, wie­dzieli­byśmy, co widzi­my. Jed­nak naz­byt często się zdarza, że "wie­dza" za­tyka nam uszy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 kwietnia 2019, 12:50

Suk­ces w świecie to w is­to­cie pod­daństwo, od­da­nie swe­go lo­su w ręce chi­merycznej władzy bez­ro­zum­nych mas. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 kwietnia 2019, 12:42

Po­siadać można tyl­ko małą wiedzę, duża bie­rze nas w swo­je posiadanie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 kwietnia 2019, 12:39

Nikt nie widzi, jak rośnie tra­wa, wszys­cy widzą wa­riata, lecz nikt nie słyszy, jak rośnie wariat. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 kwietnia 2019, 12:35

Dys­tans, ja­ki dzieli cię od wa­riata, to ten sam, ja­ki dzieli cię od siebie. Efekt śle­pej plam­ki ja. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2019, 10:25

Nie uchro­nisz się przed prawdą, z ust pa­dają jej cienie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2019, 10:22
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:44ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

wczoraj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

wczoraj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 17:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]