ODIUM, strona 3

118 tekstów – auto­rem jest ODIUM.

Oce­nianie ucznia po stop­niach, spec­ja­listę po dyp­lo­mach jest jak mie­rze­nie od­ległości w kilogramach. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 kwietnia 2019, 19:59

Owac­je na stojąco po­win­no się przyj­mo­wać tyl­ko w po­zyc­ji siedzącej. 

aforyzm • 5 kwietnia 2019, 19:57

Wiara w miłość to bar­dzo kosztow­ne złudze­nie napędza­ne przez myśle­nie życze­niowe. Cała miłość świata nie na­pełniłaby na­wet naparstka. 

aforyzm • 4 kwietnia 2019, 15:04

Wszys­cy trzy­mają fa­son, wa­riat się rozlewa. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 4 kwietnia 2019, 15:01

Nie­szczęśli­wi oraz trzeźwo i sa­modziel­nie myślący ludzie są widziani w to­warzys­twie równie chętnie, jak za­kalec w cieście. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 kwietnia 2019, 15:00

Miłok­rotki, ma­jaki, słodeczni­ki, mrzon­ki­le, pachniej­ki sa­mosiej­ki-ogród ro­man­ty­ka. Aż chce się żyć! A przyj­dzie "cy­nik" i po­dep­cze ty­le "szczęścia". 

aforyzm • 3 kwietnia 2019, 17:06

Niektóre ob­ra­zy wiszą dzięki ramom. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 3 kwietnia 2019, 17:02

Dys­ku­tować na­leży z chłodną głową. Roz­sza­lałe emoc­je są jak gi­loty­na, uci­nają dys­kusji łeb, czy­niąc z niej hałaśli­we targowisko. 

aforyzm • 3 kwietnia 2019, 17:01

Ułat­wiając dru­giemu zro­zumienie sy­tuac­ji, da­jemy mu naj­lep­szą z możli­wych rad. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 kwietnia 2019, 08:09

Tym wyżej słowa się wznoszą, im niżej upa­dają czyny. 

aforyzm • 2 kwietnia 2019, 08:06
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 09:49yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 09:49yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 08:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 08:06ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 07:58ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]