ODIUM, strona 4

134 teksty – auto­rem jest ODIUM.

Kiedy zde­cydu­jesz się widzieć, bie­rzesz zarówno gwiez­dny pył, jak i ziem­ski kurz. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 kwietnia 2019, 10:21

Im węższe ho­ryzon­ty, tym poczu­cie możli­wości szersze. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 kwietnia 2019, 22:38

Im bar­dziej się słowa­mi zasłaniasz, tym bar­dziej sta­jesz się przezroczysty. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 kwietnia 2019, 22:37

Umiera­my, gdy boimy się śmierci. 

aforyzm • 6 kwietnia 2019, 22:36

Skłon­ni jes­teśmy ule­gać iluz­ji, że kocha­my osobę, która jest od­po­wie­dzią na nasze pragnienia. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 kwietnia 2019, 23:49

Ten, kto ze zdu­mieniem pat­rzy na wa­riata, jest człowiekiem, który nie zna swo­jej ojczyzny. 

aforyzm • 5 kwietnia 2019, 22:01

Oce­nianie ucznia po stop­niach, spec­ja­listę po dyp­lo­mach jest jak mie­rze­nie od­ległości w kilogramach. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 kwietnia 2019, 21:59

Owac­je na stojąco po­win­no się przyj­mo­wać tyl­ko w po­zyc­ji siedzącej. 

aforyzm • 5 kwietnia 2019, 21:57

Wiara w miłość to bar­dzo kosztow­ne złudze­nie napędza­ne przez myśle­nie życze­niowe. Cała miłość świata nie na­pełniłaby na­wet naparstka. 

aforyzm • 4 kwietnia 2019, 17:04

Wszys­cy trzy­mają fa­son, wa­riat się rozlewa. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 4 kwietnia 2019, 17:01
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:44ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

wczoraj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

wczoraj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 17:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]