ODIUM, strona 5

134 teksty – auto­rem jest ODIUM.

Nie­szczęśli­wi oraz trzeźwo i sa­modziel­nie myślący ludzie są widziani w to­warzys­twie równie chętnie, jak za­kalec w cieście. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 kwietnia 2019, 17:00

Miłok­rotki, ma­jaki, słodeczni­ki, mrzon­ki­le, pachniej­ki sa­mosiej­ki-ogród ro­man­ty­ka. Aż chce się żyć! A przyj­dzie "cy­nik" i po­dep­cze ty­le "szczęścia". 

aforyzm • 3 kwietnia 2019, 19:06

Niektóre ob­ra­zy wiszą dzięki ramom. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 3 kwietnia 2019, 19:02

Dys­ku­tować na­leży z chłodną głową. Roz­sza­lałe emoc­je są jak gi­loty­na, uci­nają dys­kusji łeb, czy­niąc z niej hałaśli­we targowisko. 

aforyzm • 3 kwietnia 2019, 19:01

Ułat­wiając dru­giemu zro­zumienie sy­tuac­ji, da­jemy mu naj­lep­szą z możli­wych rad. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 kwietnia 2019, 10:09

Tym wyżej słowa się wznoszą, im niżej upa­dają czyny. 

aforyzm • 2 kwietnia 2019, 10:06

Gdzie nie ma udręk, tam nie ma życia, lecz gdzie nie ma życia, tam naj­większa udręka. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 kwietnia 2019, 10:04

Dialog: je­den słucha, dru­gi prze­kona­ny jest, że rozmawia. 

aforyzm • 1 kwietnia 2019, 20:30

Ro­man­tyczne wiz­je przys­toją jeszcze dwudzies­to­lat­kom, po trzydzies­tce czy­nią z do­rosłego człowieka błaz­na w niemowlęcych śpioszkach. 

aforyzm • 1 kwietnia 2019, 14:07

Od­mien­ne poglądy prze­rażają, bo czai się w nich wiz­ja samotności. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 1 kwietnia 2019, 14:05
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:44ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

wczoraj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

wczoraj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 17:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]